Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Boşanma davası açacak olan kişiler açısından boşanmanın gerçekleşebilmesi için haklı boşanma nedenleri ile dava açılması gerekir. Burada medeni kanun hangi tutum ve davranışların boşanma sebebi olarak öne sürülebileceğine hükmetmiştir. Alkol kullanımı her ne kadar boşanma sebebi sayılmasa da alkol kullanımından kaynaklanan davranışlar sıklıkla boşanma davalarına konu olmaktadır. Bu makalemizde alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle boşanma hakkında bilgiler vereceğiz.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol bağımlılığı evlilik içerisinde bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Alkol bağımlısı eş,bu bağımlılıktan dolayı evlilik içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmeyebilir. Bu durum eşler açısından evliliğin çekilmez bir hal almasına ve ya ortak yaşam kurulmasının imkansız hale gelmesine yol açabilir. Burada alkol kullanımı boşanma nedeni sayılmasa bile alkol bağımlılığından doğan hususlar boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Örneğin alkol bağımlılığı nedeniyle evin geçimini sağlamaktan imtina eden ya da alkol kullanımı nedeniyle ev işleri ve çocuklar ile ilgilenmeyen birey, boşanmaya neden olacak davranışları alkol bağımlılığı nedeniyle yerine getirmemektedir. Bu durumda alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma davası açılabilir. Bilinmesi gerekir ki alkol bağımlılığı tedavi edilebilir bir durumdur. Alkol bağımlılığı nedeniyle boşanmak isteyen kişi boşanmanın gerçekleşebilmesi için doğru bir süreç yönetimi yapmalıdır. Zira hakim alkol bağımlısı bireyin alkol tedavisi görmesini ve evliliğin devamı yönünde karar verebilir. Burada alkol bağımlısı kişinin tedaviyi reddetmesi gerekir.

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşin alkol kullanımının yarattığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin, boşanma davaıs için öne sürmesi gereken hukuki sebep, Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma olmalıdır. Kanun ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek derecede evliliğin sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. O halde alkol bağımlılığı nedeniyle boşanmak isteyen bireyler de kanunun bu maddesine göre dava dilekçelerini hazırlamalıdır. Alkol bağımlılığı nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde alkol kullanımının yol açtığı evlilik içi sorunlara değinilerek boşanmayı getiren olayların nasıl cereyan ettiğinden bahsedilmesi boşanma davasını açacak kişilerin zengin bir boşanma dilekçesi ile davayı açmalarını sağlayacaktır. Bunun dışında boşanma dilekçesinde boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarındaki istek ve talepler de belirtilmelidir.

Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Madde kullanımı ülkemizde yasal olmayan bir davranıştır ve cezai anlamda yaptırımı vardır. Bu nedenle madde bağımlısı kişilere açılacak boşanma davasında bir çok husus öne sürülebilir. Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabileceği gibi evlilik birliğinin temelinden sarsılması, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma gibi bir çok durum boşanma davasında öne sürülebilir. Bu noktada yine hakim alkol bağımlılığında olduğu gibi madde bağımlısı eşin tedavi edilmesine karar verebilir. Madde bağımlılığı nedeniyle boşanma davalarında mutlaka etkili bir savunma yapılmalıdır. Madde bağımlılığının doğurduğu boşanmalarda madde bağımlısı eş,kusurlu olacağından dolayı, tazminat ve nafaka ödemekle yükümlü olacaktır. Burada yasal haklarınızın etkili şekilde savunulması ve olası şiddet mağduriyetinin önüne geçilmesi adına uzman bir boşanma avukatı ile dava süreci yürütülmelidir.

Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Madde bağımlılığdan doğan boşanma davalarında bireyler evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını öne sürebilecekleri gibi haysiyetsiz hayat sürme ya da suç işleme nedeniyle boşanma gibi boşanma nedenlerini de öne sürebilirler. Burada boşanma dilekçesinin hukuki anlamda kusursuz bir şekilde hazırlanması gerekir. Kusursuz şekilde hazırlanmış bir boşanma dilekçesi dava sürecinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Ne Kadar Sürer?

Alkol ve Madde Bağımlılığı sonucunda boşanmak isteyen kişilerin açacakları davanın türü, davanın açılacağı mahkemenin iş yükü, boşanma avukatı tutulup tutulmaması gibi etmenler boşanma davası süresini direk olarak etkilemektedir. Bu noktada dava, anlaşmalı boşanma şeklinde olması durumunda uzman bir boşanma avukatı ile 1 hafta ile 2 ay arasında sonlandırılabilmektedir. Çekişmeli olması durumunda ise bireyse olarak açılacak davalar 5 6 sene sürebilmekle birlikte boşanma avukatı tutarak bu süreyi 1 yıldan daha aza çekmek mümkün olabilmektedir.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Boşanma Sebebi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Nedeniyle Nasıl Boşanılır?

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davası açmayı düşünen kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için hazırlamaları gereken boşanma dilekçesi, tüm sürecin nasıl işleyeceğini belirleyen ve boşanma davalarının iskeletini oluşturan en önemli belgedir. O nedenle boşanma dilekçesi hazırlanırken hukuki altyapının doğru kurulması gerekir. Hakarey nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişiler, açmak istedikleri boşanma davasında öne sürecekleri boşanma nedenine uygun bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdır. Bu noktada hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi yazılırken, medeni kanunun hangi maddesine dayanılacağı, hakaretin kim tarafından nasıl cereyan ettiği gibi durumlar yazılacak olan hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi için farklılık arz edecektir.

Örneğin eşi tarafından hakarete uğrayan bir kişinin hazırlaması gereken boşanma dilekçesi ile, eşinin ailesi tarafından hakarete maruz kalan kişinin yazması gereken boşanma dilekçesi, öne sürülecek hukuki sebebin farklı olması nedeniyle aynı olmayacaktır.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Burada boşanma dilekçesi yazacak kişi öncelikle boşanmayı getiren hakaret davranışının nasıl işlendiğini belirtmelidir. Mesela eşinin sistematik olarak hakaret aşağıla ya da sözlü saldırılarına maruz kalan kişi pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açabilir. Medeni Kanun eşlerden birisinin diğer eşe, ağır derecede hakaret edilmesi, eşin sürekli olarak aşağılamaya maruz bırakılması gibi durumlarda ğek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılabileceğine hükmeder.

Yukarıda vermiş olduğumuz örnek dışında hakaret nedeniyle boşanma davalarına konu olan durumlar da mevcuttur. Örneğin eşinin ailesi tarafından sürekli hakaret ve iftiralara maruz kalan birey hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bu durumun evlilik birliğini temelden sarstığı yönünde bir dilekçe yazmalıdır. Kanunun 166. Maddesi uyarınca evliliğin taraflardan beklenmeyecek şekilde sarsıldığı ve ortak yaşam kurulmasının imkansız olduğu durumlarda taraflar boşanma davası açabilmektedir.

İki farklı örnekte görüldüğü üzere hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken olayın kim tarafından nasıl gerçekleştirildiği, boşanma nedenini değiştireceğinden dolayı mutlaka bireylerin uzman bir boşanma avukatı ile boşanma dilekçesi hazırlamaları önerilir. Boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin başladığı ve nasıl ilerleyeceğinin belirlendiği noktadır, bu nedenle oldukça önemlidir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma sürecinde en fazla yapılan hatalardan birisi de bireylerin boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamaları olacaktır. Bilinmesi gerekir ki her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olaylar dizisi farklı şekilde cereyan eder. Bu da boşanma davasının niteliğinin her evlilikte farklı olacağı sonucunu doğurur. Hakaretnedeniyle boşanma dilekçesi örneği yerine bireylerin kendilerine özel olarak hazırlanmış boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onlara avantaj sağlayacaktır.

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisinin diğer eşi ölümle tehdit etmesi,eşe karşı şantaj yapması gibi durumlar, boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Tehdit nedeniyle boşanma davası açılırken, davanın açılabilmesi için hazırlanacak boşanma dilekçesi davanın seyrini direk olarak etkilemektedir. O yüzden tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından hukuki destek alınması önerilir.

 

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişiler, maruz kaldıkdıkları tehditin boyutuna göre boşanma davası içerisinde hakimden tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin işletilmesini talep edebilmektedirler. Bu noktada davanın açılabilmesi için yazılacak olan tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde tehditin boyutu ele alınmaldır. Örneğin eşi ölümle tehdit etme davranışı nedeniyle boşanma davası açıldığında hakim tehdit edilen kişinin korunmasına yönelik tedbirler alır. Tehdit eden kişinin evden uzaklaştırılması, tehdit eden kişinin, davayı açan kişiye, davacının ailesine, iş yerine, çocuklara… gibi tehditin devam edebileceği kişi yada kurumlara yaklaşmasının engellenmesi sağlanmak amacıyla tedbirler alabilir. Ya da tehdit eden kişinin madde ve alkol bağımlısı olması durumunda bu kişinin tedavi edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlayabilir. Bunun dışında tehdit eden kişinin varsa silahının alınması, görevi itibari ile silah taşıması gerekiyorsa (örneğin güvenlik görevlisi) silahının bağlı olduğu kuruma teslim edilmesi gibi tedbirler alınabilir. Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken tehditin boyutu doğru olarak belirtilmelidir.

Tehditin boyutuna ilişkin bilgi verilirken, dayak, darp gibi unsurlar varsa hatane raporu olduğu boşanma dilekçesi içerisinde belirtilebileceği gibi, bu davranışlara tanık olan kişilerin varlığı da belirtilebilir.

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler, bu süreçte boşanma dilekçesinin hukuki altyapısını doğru bir şekilde yerine getirmelidirler. Aksi durumda boşanma süreci uzayacağı hatta boşanma davasının reddedilebileceği göz önüne alınmalıdır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken mutlaka yaşanılan durumlara ilişkin bilgi verimelidir. Bu süreçte yapılan en büyük hatalar, bireylerin tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi örneği üzerinden davalarını açmaları olmaktadır.

 

Tehdit Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Tehdit nedeniyle boşanma dilekçesinin hazırlanması aşamasında bireylerin başka bir dilekçe üzerinden bu davayı açmaları onlara yarar yerine zarar getirecektir. Bilinmelidir ki her evlilik kendi iç dinamiklerine sahiptir. O yüzden boşanmayı getiren unsurlar da her dava için ayrı olacaktır. Bu noktada bireylerin tehdit nedeniyle boşanma dilekçesi örneği yerine kendi durumlarını ifade eden boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları önerillir.

Eşi Küçük Görme – Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Eşi Küçük Görme – Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına ve ortak yaşamın kurulamamasına neden olan olayların birisi de eşlerden birisinin diğer eşi küçük görmesi, diğer eşi aşağılaması davranışıdır. Eşi küçük görme, aşağılama nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte davayı açabilmeleri için boşanma dilekçesi ile birlikte davayı açmaları gerekmektedir.

Eşi Küçük Görme Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Eşi tarafından küçük görülen ya da aşağılanan kişiler bu süreçte davanın açılabilmesi için eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. Davanın görüleceği yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yere bağlı olan Aile Mahkemesine dava dilekçesi ile birlikte başvuru yapabilirler.

Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Dikkat!

Aşağılama nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler bu süreçte hukuki anlamda doğru ve eksiksiz hazırlanmış bir boşanma dilekçesi ile birlikte dava açmaya özen göstermelidirler. Boşanma dilekçesi açılacak boşanma davasının iskeletini oluşturacak ve nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi bir çok önemli konunun sonucunu direk olarak etkileyecektir. O nedenle eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi ya da eşi aşağılama nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ilk unsur hazırlanacak boşanma dilekçesinin hukuki altyapısının doğru bir şekilde yerine getirilip getirilmediği olmalıdır.

Eşi Aşağılama Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Eşi küçük görme nedeniyle boşanma dilekçesi örneği, uzak durulması gereken bir boşanma dilekçesi olmaktadır. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların gerçekleşme biçimi farklı olmaktadır. O yüzden boşanma dilekçesi hazırlanırken bireylerin kendi durumlarını içeren bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açması daha sağlıklı olacaktır. Bu noktada uzman bir boşanma avukatı tarafından alınacak hukuki destek bireylere boşanma sürecinin hızlı ve doğru bir şekilde atlatılmasını sağlar. Boşanma zor bir süreçtir ve bu süreçte velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi bir çok husus için hak kaybı yaşanması istenmiyorsa bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilir.

 

Aşağılama nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından sürecin doğru yönetilmesi ve hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi sağlıklı bir boşanma davası geçirilmesine olanak sağlamaktadır.

Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Güven sarsıcı davranışlar evlilik birliğinin temelden sarsılması ile sonuçlanabilmektedir. Boşanma sürecinde bireylerin açacakları boşanma davasında öne sürmeleri gereken boşanma sebebinin hukuki temele uygun olması gerekir. Bu kapsamda “güven sarsıcı davranışlar” boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir. Güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlanırken de bu hukuki sebep doğrultusunda bir boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.

Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Gücen sarsıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyen kişilerin öncelikle hangi davranışların güven sarsıcı nitelikte değerlendirildiğini ve hukuki anlamda hangi boşanma sebebini haklı gerekçe olarak ön sürleceklerini bilmeleri gerekir.
Güven sarsıcı davranış eşler arasında dürüstlük ilkesine ters bir davranıştır. Bu davranışlar, eşe yalan söyleme, gerçeği eşten gizleme, eşine doğru söylememe, eşinden birşeyler saklama.. gibi davranışları ifade eder. Örneğin kadının evlenmeden önce eşinden bakire olmadığını gizlemesi ya da bu konuda yalan söylemesi, boşanma nedeni olarak sayılır. Bir başka örnekte, erkeğin gün içerisinde gittiği yerler konusunda eşine yalan söylemesi, açıklanamayan telefon görüşmeleri, izah edemediği davranışlar… gibi bir çok durum da güven sarsıcı davranış olarak kabul edilir. Güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken, davayı açacak kişinin Medeni Kanun 166. Maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma” gerekçesini öne sürmesi gerekir.

Güven sarsıcı davranışlar evlilik birliğini temelden sarsabileceği gibi ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde bozulmasın zemin hazrlar. O yüzden güven sarsıcı davranışlar nedeniyle boşanmak isteyen kişiler bu durumu haklı boşanma nedeni olarak öne sürebilmektedir.

 

Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyen kişilerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alması önerilir. Boşanmayı getiren olayların her evlilikte farklı şekilde ortaya çıktığına daha önce değinmiştik. O yüzden her boşanma sürecinin değişkenleri de farklı olmaktadır. Bu noktada bireylerin kendi durumlarını ifade eden bir boşanma dilekçesi ile birlikte dava açmaları önerilir. Güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde yapılacak hatalar, boşanma davasının reddine neden olabilir. Bu durumda boşanma iradesi gösteren kişinin 3 yıl boyunca tekrar aynı nedenle boşanma davası açması da mümkün olmamaktadır. Özellikle “boşanma dilekçesi örneği” gibi internet üzerinde kolaylıkla bulunabilecek, gelişi güzel yazılmış, hukuki anlamda bir faydası olmayacak belgelerden uzak durulması önerilir. Bu tür belgeler, hukuki bilgiye sahip olup olmadığı belirsiz olan kişiler tarafından hazırlanabilmektedir. Neticede güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma dilekçesi örneği üzerinden davasını açan kişiye yarardan çok zarar getirebilmektedir.